Spela upp igen

Tillverkares skyldigheter

Förutom tillgänglighetskraven ställer lagen om vissa produkters och tjänsters tillgänglighet, en del allmänna administrativa krav. Några av kraven gäller specifikt för tillverkare av produkter som omfattas. På den här sidan beskrivs dessa krav under följande rubriker:

 • Innan en produkt får släppas ut på marknaden.
 • När produkten finns på marknaden.
 • Vissa av skyldigheterna kan delegeras.
 • Mer detaljerade krav kommer.

Innan en produkt får släppas ut på marknaden

För att en tillverkare ska få sälja sina produkter inom EU måste produkterna uppfylla tillgänglighetskraven. Tillverkare ska

 • ha rutiner i produktionen som säkerställer tillgängligheten
 • bedöma tillgängligheten
 • spara teknisk dokumentation som ligger till grund för bedömningen.

Om tillverkaren gjort undantag med stöd i lagen ska de meddela marknadskontrollmyndigheten detta. Dokumentationen ska visa att de krav som inte är uppfyllda skulle innebära en större förändring av den grundläggande karaktären av produkten eller en oproportionerligt stor börda för tillverkaren. Dokumentationen ska sparas och kunna lämnas till marknadskontrollmyndighet på begäran.

Dokumentationskraven gäller inte fullt ut för så kallade mikroföretag (se sidan om undantag).

När kraven är uppfyllda ska tillverkaren dessutom

 • upprätta en EU-försäkran om överensstämmelse
 • förse produkten eller dess märkskylt med CE-märkning
 • förse produkten med informationstext som anger
  • produktens spårbarhet
  • tillverkarens kontaktuppgifter, inklusive firmanamn eller varumärke
  • hur konsumenten ska använda produkten.

EU-kommissionen har generell information om hur en EU-försäkran ska utformas och vad den ska innehålla. Observera att eventuella undantag från tillgänglighetskraven måste redovisas i EU-försäkran.

CE-märkning innebär att tillverkaren ansvarar för att produkten uppfyller tillgänglighetskraven. Läs mer om CE-märkning hos EU-kommissionen.

När produkten finns på marknaden

Om tillverkaren i efterhand får kännedom om att produkten inte uppfyller kraven så måste de ge detaljerad information om detta till marknadskontrollmyndigheter i alla EU-länder där produkten tillhandahålls. De ska också omedelbart åtgärda bristerna, alternativt dra tillbaka produkten. Tillverkaren ska också föra register över klagomål som inkommit beträffande tillgänglighetskraven.

Lagen kräver att tillverkare samarbetar med behöriga myndigheter om de åtgärder som ska vidtas för att  tillgänglighetskraven ska uppfyllas. Tillverkare ska ge myndigheterna åtkomst till dokumentation, informera om varifrån produkter kommit eller levererats till, eller på annat sätt samarbeta för att se till att tillgänglighetskraven uppfylls.

Vissa av skyldigheterna kan delegeras

Tillverkaren får genom skriftlig fullmakt utse en representant som ska utföra vissa av sina uppgifter.  Men det går inte att delegera riktigt allt. Till exempel inte ansvaret för rutiner som säkerställer tillgänglighetskraven, eller att upprätta den tekniska dokumentationen.

En sådan representant måste vara etablerad inom unionen. Om en distributör eller importör utses som representant så ska denna både utföra de delegerade uppgifterna och de skyldigheter som gäller för importörer och distributörer.

Representanten kallas i direktivet för “bemyndigad företrädare”.

Mer detaljerade krav kommer

Observera att det förväntas komma föreskrifter och standarder som förtydligar kraven på tillverkare, till exempel vad gäller innehåll och utformning av information.

Läs mer på sidan om hur kraven kommer utvecklas.

Nästa avsnitt: Importörers och distributörers skyldigheter