PTS Innovationsstöd

För ökad digital användbarhet

PTS Innovationsstöd

För ökad digital användbarhet

Om PTS innovationsstöd

Digital tillgänglighet och användbarhet berör alla, inte bara personer med funktionsnedsättning. Digital exkludering utgör ett samhällsproblem. Parallellt med att digitaliseringen breder ut sig blir trösklarna högre för de som av olika anledningar upplever hinder och därför inte kan delta fullt ut i det digitala samhället. Världen kommer inom ett decennium att få en befolkningsstruktur med en allt högre andel äldre. Det gäller i synnerhet Sverige och Europa.

Vi kommer alla någon gång under vår livstid att – i mindre eller större utsträckning – stöta på hinder på grund av bristande tillgänglighet och användbarhet. Med stigande ålder får vi nedsatt hörsel, syn, rörlighet, eller kognitiv förmåga, och till följd av det kan vi få svårigheter att kommunicera och interagera med vår omgivning. Det kan också handla om att som utlandsfödd eller nyanländ inte kunna behärska det nya landets språk.

PTS innovationsstöd syftar till att stimulera ökad digital användbarhet och tillgänglighet. Målet är att alla ska kunna ta del av digitaliseringens möjligheter.

Ta del av erfarenheter från tidigare projekt på PTS projektbank genom att klicka på länken nedan.

PTS projektbank