EN 301 549 – Tillgänglighetskrav inom  IKT för produkter och ‑tjänster  

Den europeiska standarden EN 301549 är det europeiska dokument som innehåller tillgänglighetskrav för informations- och kommunikationsteknik (IKT). Standarden togs ursprungligen fram för användning som krav vid offentlig upphandling inom Europa. Den har sedan den publicerades utvecklats för att kunna harmoniseras mot webbtillgänglighetsdirektivet och används nu som stöd för att visa hur kraven enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service och tillhörande författningar kan uppnås. Kraven innebär att webbplatser och appar ska vara möjliga att uppfatta, hanterbara, begripliga och robusta. Digital offentlig service som överensstämmer med de krav som anges i de harmoniserade delarna av i EN 301 549 uppfyller kraven.

Standarden och dess olika versioner

Relationen och skillnaderna mellan EN 301 549 och WCAG 2.1

Syfte med standarden

Harmonisering mot lagen om vissa produkter och tjänsters tillgänglighet 

Hur kan standarden tillämpas

Ta del av standarden i sin helhet

Standardens innehåll