Vad är digital tillgänglighet?

Digital tillgänglighet och användbarhet handlar om att inte bygga in hinder i gränssnitt och funktionalitet, men också om att informationen som ges inom lösningarna ska vara lätt att ta till sig och förstå. En hög grad av digital tillgänglighet gynnar alla användare. Tillgänglighet är däremot en förutsättning för att vissa användare med funktionsnedsättning ska få tillgång till digitala lösningar på jämlika villkor som andra användare.

Det innefattar att alla ska kunna uppfatta, förstå, navigera och interagera med exempelvis webbplatser, digitala verktyg och lösningar. För att kunna åstadkomma detta måste det i utformningen hos en lösning tas hänsyn till skillnader i funktionsförmågan hos individer, så som exempelvis syn, hörsel och perception och vad detta innebär för användningen och interaktionen. En nedsättning av funktionsförmågan kan också vara temporär eller situationsberoende. Exempelvis kan ett armbrott påverka möjligheten att interagera med en digital lösning. Även andra faktorer så som språkkunskap, en stressig eller bullrig miljö kan inverka på interaktionen. En del har behov av att stödjande teknik måste fungera ihop med de digitala lösningarna, t ex om personen använder en skärmläsare eller ett speciellt inmatningsdon.

Tillgång till det digitala utbudet som en mänsklig rättighet

Standarder som verktyg och stöd

EU:s erkännande av konventionen

Vinsterna att arbeta med tillgänglighet och användbarhet

Framväxten av tillgänglighetskrav