Standarder

Läs mer om bland annat de olika standardiseringsorganen, harmoniseringen av standarder med koppling till lagen om vissa produkter och tjänsters tillgänglighet och om PTS roll i arbetet

Standarder

Läs mer om bland annat de olika standardiseringsorganen, harmoniseringen av standarder med koppling till lagen om vissa produkter och tjänsters tillgänglighet och om PTS roll i arbetet

Om standarder

Standarder är gemensamma lösningar på återkommande utmaningar. Det övergripande syftet är att skapa enhetlighet och transparenta rutiner som olika aktörer kan enas kring. Att utgå från standarder i sitt arbete med digital tillgänglighet och användbarhet tydliggör resultatkraven och hjälper till att undvika missförstånd. Man slipper också investera tid och resurser på att hitta lösningar som redan finns rekommenderade.

Fördelarna är många med att använda standarder i syfte att förbättra och tillgodose sina användares behov. Flera av de standarder som berör digitalisering och i synnerhet Dos-lagen och Lag (2023:254) om vissa produkter och tjänsters tillgänglighet har exempelvis som mål att hjälpa och vägleda aktörer i den regelefterlevnad som lagstiftningen förutsätter.

Nationella standardiseringsorgan

PTS roll inom harmoniseringsarbetet

Europeiska standardiseringsorgan

Hur kan du som aktör bidra in i standardiseringsarbetet

Lag om vissa produkter och tjänsters tillgänglighet och harmoniseringen av standarder

WCAG

WCAG, Web Content Accessibility Guidelines, är en global standard som utgör grunden för många länders lagstiftning om webbtillgänglighet.

WCAG

EN 301 549 – Tillgänglighetskrav inom  IKT för produkter och -tjänster

Den europeiska standarden EN 301 549 är det europeiska dokument som innehåller tillgänglighetskrav för informations- och kommunikationsteknik (IKT).

EN 301 549

Organisationsutveckling genom universell utformning

Standarden EN 171 61 hjälper en organisation att ställa om till att få ett tillgängligt resultat. 

EN 171 61