Vad är användbarhet?

Användbarhet är tillsammans med tillgänglighet en förutsättning för en god användarupplevelse. Användbarhet handlar om att lösningen ska upplevas som att den låter användaren göra det som tjänsten utlovar och att användaren når sina mål. Det betyder att tjänsten är ändamålsenlig. Om lösningen är ändamålsenlig är det sannolikt att användaren väljer den framför andra sätt att nå sina mål. Lösningen är då effektiv. En ytterligare aspekt är att användningen av lösningen är tillfredsställande för att locka till användning. I vissa fall kan de verka samtidigt då båda har som mål att innehållet på exempelvis webbplatser, appar och i digitala lösningar ska fungera för användarna. Gränsdragningen mellan användbarhet och tillgänglighet består i att användbarhet fokuserar på användarupplevelser medan tillgänglighet fokuserar på användning för alla oavsett användningsbehov, egenskaper och funktionsförmåga. Kognitiva aspekter har både med tillgänglighet och användbarhet att göra.

Användbarhet fokuserar på hur användaren upplever lösningen. Exempelvis hur lätt den är att använda och förstå – oavsett tidigare vana och förkunskaper. En användbar digital lösning behöver inte vara tillgänglig, och en lösning som uppfyller tillgänglighetskraven behöver inte vara användbar. I sak handlar användbarhet om att det digitala utbudet ska vara ändamålsenligt och tilltalande. Graden av användbarhet påverkar alla användares upplevelse oavsett funktionsförmåga, men vissa är mer beroende av en hög grad av användbarhet för att sänka trösklarna till att börja och fortsätta använda digitala lösningar.

God användbarhet en förutsättning för ändamålsenliga och tilltalande digitala lösningar

Ökad kundnytta genom begripliga lösningar

Ökad interaktion ger möjligheter att möta mångfalden hos användarna

Få in användarperspektivet