Fyra principer för tillgänglighet

Många av direktivets tillgänglighetskrav handlar om att webbplatser, appar, tjänster och funktioner av olika slag ska uppfylla följande fyra principer:

 • möjlig att uppfatta
 • hanterbar
 • begriplig
 • robust

Principerna är centrala i relevanta standarder för tillgänglighet. Inte minst Riktlinjer för tillgängligt webbinnehåll (WCAG) och den europeiska standarden EN301549 (tillgänglighetskrav för IKT-produkter och tjänster).

Vad innebär de fyra principerna?

Möjlig att uppfatta
Det handlar bland annat om textalternativ till bilder, undertexter och syntolkning till video och om kontraster.
Hanterbar
Det innebär bland annat att det ska gå att navigera med tangentbord.
Begriplig
Innebär till exempel att tydliga rubriker och felmeddelanden hjälper användare att undvika eller rätta till fel i formulär.
Robust
Innehåll ska fungera med många olika användarprogram – särskilt hjälpmedel (inte minst skärmläsare).

Hur kan de fyra principerna uppnås?

Enligt EU-direktivet kan kraven uppfyllas genom att följa harmoniserade standarder som motsvarar kraven i direktivets bilaga 1. Standarderna håller på att uppdateras för att helt motsvara kraven. Tills uppdateringen av standarderna är klar kan man använda de nuvarande som vägledning.

För de fyra principerna innebär detta EN301549 version 3.2.1 (pdf), som bygger på ca 50 kriterier från WCAG 2.1, samt ytterligare några som går utöver WCAG. Kriterierna finns sammanställda på svenska på webbriktlinjer.se.

En god idé är att även följa de nya krav som den 5 oktober 2023 blev en del av WCAG-standarden (WCAG 2.2)  Det kan nämligen förväntas att dessa krav kommer att finnas med i nästa version av EN301549.

Vilka hänvisningar finns i direktivet till de fyra principerna?

Sju av kraven på tjänster i tillgänglighetsdirektivets bilaga 1 gäller just att uppfylla de fyra principerna:

 • Elektronisk information om hur tjänster används (avsnitt III, punkt b, krav vii).
 • Webbplatser och appar som utgör tjänster (avsnitt III, punkt c).
 • Elektroniska programguider (avsnitt IV, punkt b, krav i).
 • Banktjänsters identifieringsmetoder, elektroniska. signaturer, säkerhetsfunktioner och betaltjänster (avsnitt V, punkt e, krav i).
 • E-böcker ska återge innehåll och vara kompatibelt med hjälpmedel enligt principerna (avsnitt IV, punkt f, krav iv).
 • E-handelstjänsters identifierings-, säkerhets- och betalningsfunktioner (avsnitt IV, punkt g, krav ii).
 • E-handelstjänsters identifieringsmetoder, elektroniska signaturer och betaltjänster (avsnitt IV, punkt g, krav iii).

De allmänna kraven finns även i bilaga 1 i Förordning om vissa produkters och tjänsters tillgänglighet (pdf).

Tillbaka till Tillgänglighetskrav