Behandling av personuppgifter på digin.nu

Digin.nu är en webbplats med syfte att informera om digital tillgänglighet. För detta syfte kan det till exempel finnas förklarande videofilmer eller exemplifierande texter där personuppgifter kan komma ifråga.

För myndigheterna som står bakom webbplatsen är det av stor vikt att den personliga integriteten respekteras och att personuppgifter behandlas i enlighet med gällande dataskyddsregelverk.

Denna text syftar till att ge information om behandlingen av personuppgifter. Beskrivningen syftar också till att ge information som underlättar för de vars personuppgifter behandlas att ta tillvara sina rättigheter enligt dataskyddsförordningen.

Här förekommer personuppgifter på digin.nu

Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person och i det här fallet är det i texter, bilder eller videofilmer som personer kan identifieras. De som kommer att ta del av personuppgifterna är besökarna på webbplatsen digin.nu. På digin.nu ansvarar den myndighet som står bakom den specifika informationen för de personuppgifter som eventuellt kan komma att finnas där. På de sidor på webbplatsen där det förekommer personuppgifter är den ansvariga myndigheten utskriven.

Till digin.nu hör en funktionsbrevlåda med adressen info@digin.nu. Post- och telestyrelsen är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som inkommer till oss via funktionsbrevlådan.

Dina rättigheter

Den rättsliga grunden är framför allt det som i dataskyddsförordningen kallas för allmänt intresse. Vi använder bara personuppgifter för det ändamål som framgår i publiceringen och bara så länge det är nödvändigt för ändamålet. Du har rätt att få veta om vi har personuppgifter om dig, och i så fall vilka. Du har även rätt att begära rättelse och att vi begränsar behandlingen. Du kan också lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, Box 814, 104 20 Stockholm, e-post: imy@imy.se.

Offentlighetsprincipen

Eftersom det är myndigheter som står bakom digin.nu tillämpas offentlighetsprincipen. Det innebär att alla handlingar, inklusive personuppgifter, som inte är arbetsmaterial är allmänna handlingar, och kan komma att lämnas ut till den som begär det. I vissa fall kan dock uppgifter anses vara sekretessbelagda och lämnas därför inte ut.

Kontaktuppgifter för frågor om personuppgiftsbehandling eller klagomål

Har du frågor om vår behandling av personuppgifter, eller vill använda dig av dina rättigheter, kontakta någon av de fyra myndigheterna bakom digin.nu.

Digg – Myndigheten för digital förvaltning

Myndigheten för digital delaktighet (MFD)

Myndigheten för tillgängliga medier (MTM)