Spela upp igen

Tillgänglighetskrav för produkter

Produkterna ska utformas så att de blir tillgängliga. På den här sidan finns en översiktlig genomgång av vilka krav detta ställer på produktens användargränssnitt. Men först vill vi nämna att det även finns:

Krav på användargränssnitt

Kraven gäller för alla produkter. Nedan ges en övergripande genomgång.

Eventuell kommunikation kan ske med mer än ett sinne
Exempelvis anvisningar i ljud- och textform eller taktila tecken.
Alternativ till tal
Om gränssnittet använder tal så erbjuds även exempelvis alternativ i form av text eller bilder.
Flexibel presentation av visuellt innehåll.
Exempelvis kan text och symboler förstoras och visas med tillräcklig ljusstyrka.
Alternativ till färger
Exempelvis kan text eller taktila symboler användas utöver färger.
Alternativ till ljudsignaler
Komplettera viktiga ljudsignaler med exempelvis text, bild eller lampor.
Extra kontrast för viktiga visuella element
Det finns exempel på automater som erbjuder högkontrastläge.
Flexibelt ljud
Främst avses att användaren ska kunna kontrollera ljudvolym, men det kan även gälla hastighet i uppläsning eller att kunna reducera ljudstörningar.
Finmotorisk tillgänglighet
Reglage ska vara tillräckligt stora och användaren ska inte behöva göra flera samtidiga rörelser.
Motorisk tillgänglighet
Det ska inte krävas betydande räckvidd eller styrka för att exempelvis komma åt och trycka ner knappar.
Orsaka inte epileptiska anfall med flimmer
Undvik sådant snabbt blinkande som kan orsaka anfall.
Skydda användarens privatliv
Exponera inte användares lösenord eller annan känslig information för andra, utan erbjud lösningar som exempelvis möjlighet att ansluta hörlurar.
Alternativ till biometri
Erbjud fler sätt att identifiera sig än bara en sorts biometri (till exempel fingeravtrycksläsare), så ökar sannolikheten att alla kan identifiera sig.
Tillräckligt med tid
Vissa användare behöver betydligt mer tid än genomsnittet. Utforma lösningar som alla hinner använda.
Interoperabilitet med hjälpmedel
Det kan till exempel innebära att en punktdisplay behöver kunna anslutas.

Ovanstående återfinns i standarderna WCAG eller EN301549 och direktivet räknar även upp de fyra principerna för tillgänglighet som ett sätt att säkerställa kraven.

Nästa avsnitt: Tillgänglighetskrav för tjänster